Туториали за OpenGLES и Android

Image

Открих един страхотен сайт с изключително добре структурирано въведение в използването на OpenGLES графика в Android приложения. Въведението е разделено на няколко отделни урока, показващи решения на отделни базови проблеми като инициализация, създаване на собствен рендерер, показване на триъгълник, добавяне на сенки, мъгла, използване на VBO-обекти и много други, подплътени с код и множество разяснения по него.

Линк към сайта.

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

1375644310_applications-games

Здравейте,

Първият ми пост в новия ми блог е свързан с имплементацията на прословутата игра от заглавието. Ще предоставя едно обектно-ориентирано решение, което ми се струваше доста по-леко и разбираемо като логика от решенията на други мои колеги.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading;

//* Implement the "Falling Rocks" game in the text
//console. A small dwarf stays at the bottom of the
//screen and can move left and right (by the arrows
//keys). A number of rocks of different sizes and forms
//constantly fall down and you need to avoid a crash.

class FallingRocksGame
{
  public static int consoleHeight = 40;
  public static int consoleWidth = 50;
  public const int rocksPerRow = 5;

  static void Main()
  {
    bool gameIsRunning = true;
    Random random = new Random();

    Console.WindowHeight = consoleHeight;
    Console.WindowWidth = consoleWidth;
    Console.BufferHeight = consoleHeight;
    Console.BufferWidth = consoleWidth;
    Console.CursorVisible = false;

    Queue<Rock[]> rocks = new Queue<Rock[]>(consoleHeight);
    Rock[] rowOfRocks = new Rock[rocksPerRow];
    Rock[] lastRowOfRocks;

    int gameScore = 0;

    for (int i = 0; i < rocksPerRow; i++)
    {
      rowOfRocks[i] = new Rock();
    }

    //Add the dwarf
    Rock dwarf = new Rock(new ConsolePosition(consoleHeight - 2, consoleWidth / 2), "(O)", ConsoleColor.White);

    #region Main Loop
    while (gameIsRunning)
    {
      //Clear contents of window
      Console.Clear();

      //Add a new row of rocks
      rocks.Enqueue(rowOfRocks);

      //Check if dwarf is hit by a rock
      lastRowOfRocks = rocks.Peek();

      if (lastRowOfRocks.Length != 0 && lastRowOfRocks[0].position.Row == consoleHeight - 2)
      {
        for (int i = 0; i < lastRowOfRocks.Length; i++)
        {
          int rockcolumn = lastRowOfRocks[i].position.Column;
          int dwarfcolumn = dwarf.position.Column;

          if (rockcolumn == dwarfcolumn || rockcolumn == dwarfcolumn + 1 || rockcolumn == dwarfcolumn + 2)
          {
            gameIsRunning = false;
            break;
          }
        }
      }

      //Draw dwarf
      dwarf.Draw();

      //Draw Rocks & Move them down
      foreach (Rock[] row in rocks)
      {
        for (int i = 0; i < row.Length; i++)
        {
          row[i].Draw();
          row[i].MoveDown();
        }
      }

      //Generate a new row of rocks
      rowOfRocks = new Rock[random.Next(0, rocksPerRow)];
      if (rowOfRocks.Length != 0)
      {
        for (int i = 0; i < rowOfRocks.Length; i++)
        {
          rowOfRocks[i] = new Rock();
        }
      }

      //Check if any keys where pressed
      if (Console.KeyAvailable)
      {
        ConsoleKeyInfo pressedKey = Console.ReadKey();
        if (pressedKey.Key == ConsoleKey.RightArrow)
        {
          dwarf.MoveRight();
        }
        if (pressedKey.Key == ConsoleKey.LeftArrow)
        {
          dwarf.MoveLeft();
        }

        while (Console.KeyAvailable)
        {
          Console.ReadKey(true);
        }
      }

      if (rocks.Count == consoleHeight - 1)
      {
        rocks.Dequeue();
        gameScore += 10;
      }
      Thread.Sleep(150);
    }
    #endregion

    Console.Clear();
    Console.WriteLine("Game Over! Your score is " + gameScore);
  }

  public class ConsolePosition
  {
    public int Row;
    public int Column;

    public ConsolePosition()
    {
      Row = 0;
      Column = 0;
    }

    public ConsolePosition(int row, int column)
    {
      this.Row = row;
      this.Column = column;
    }
  }

  public class Rock
  {
    static string[] rockChars = { "^", "@", "*", "&", "+", "%", "$", "#", "!", ".", ";" };
    static ConsoleColor[] rockColors = (ConsoleColor[])Enum.GetValues(typeof(ConsoleColor));
    static Random random = new Random();

    public string rockSymbol;
    public ConsolePosition position;
    public ConsoleColor color;

    public Rock()
    {
      rockSymbol = rockChars[random.Next(10)];
      position = new ConsolePosition(0, random.Next(FallingRocksGame.consoleWidth));
      color = rockColors[random.Next(1,16)];
    }

    public Rock(ConsolePosition charpos, string rockchar, ConsoleColor charcolor)
    {
      this.position = charpos;
      this.rockSymbol = rockchar;
      this.color = charcolor;
    }

    public void Draw()
    {
      Console.SetCursorPosition(position.Column, position.Row);
      Console.ForegroundColor = color;
      Console.Write(rockSymbol);
    }

    public void MoveDown()
    {
      position.Row++;
    }

    public void MoveLeft()
    {
      if (position.Column > 0)
      {
        position.Column--;
      }
    }

    public void MoveRight()
    {
      if (position.Column < consoleWidth - 3)
      {
        position.Column++;
      }
    }
  }

  public class RandomGenerator
  {
    uint randomNumber;

    public RandomGenerator()
    {
      randomNumber = 27;
    }

    public uint Next()
    {
      randomNumber ^= (randomNumber << 10);
      randomNumber ^= (randomNumber >> 6);
      randomNumber ^= (randomNumber << 2);
      return randomNumber;
    }

    public int Next(int maxValue)
    {

      randomNumber ^= (randomNumber << 15);
      randomNumber ^= (randomNumber >> 6);
      randomNumber ^= (randomNumber << 2);
      int result = (int)randomNumber % maxValue;
      return (result <= 0) ? -result - 1 : result;
    }
  }
}

Освен създаването на класа за камъните, предизвикателство се оказа и генерирането на камъни с различни цветове, чиято реализация може да се види в конструктора на класа. Интересното тук беше възможността да да се изтеглят всички елементи от Console.Color енумерацията в отделен масив.

Кода е качен в отделен проект в Google Code на адрес: http://code.google.com/p/falling-rocks-game/