1375644310_applications-games

Здравейте,

Първият ми пост в новия ми блог е свързан с имплементацията на прословутата игра от заглавието. Ще предоставя едно обектно-ориентирано решение, което ми се струваше доста по-леко и разбираемо като логика от решенията на други мои колеги.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading;

//* Implement the "Falling Rocks" game in the text
//console. A small dwarf stays at the bottom of the
//screen and can move left and right (by the arrows
//keys). A number of rocks of different sizes and forms
//constantly fall down and you need to avoid a crash.

class FallingRocksGame
{
  public static int consoleHeight = 40;
  public static int consoleWidth = 50;
  public const int rocksPerRow = 5;

  static void Main()
  {
    bool gameIsRunning = true;
    Random random = new Random();

    Console.WindowHeight = consoleHeight;
    Console.WindowWidth = consoleWidth;
    Console.BufferHeight = consoleHeight;
    Console.BufferWidth = consoleWidth;
    Console.CursorVisible = false;

    Queue<Rock[]> rocks = new Queue<Rock[]>(consoleHeight);
    Rock[] rowOfRocks = new Rock[rocksPerRow];
    Rock[] lastRowOfRocks;

    int gameScore = 0;

    for (int i = 0; i < rocksPerRow; i++)
    {
      rowOfRocks[i] = new Rock();
    }

    //Add the dwarf
    Rock dwarf = new Rock(new ConsolePosition(consoleHeight - 2, consoleWidth / 2), "(O)", ConsoleColor.White);

    #region Main Loop
    while (gameIsRunning)
    {
      //Clear contents of window
      Console.Clear();

      //Add a new row of rocks
      rocks.Enqueue(rowOfRocks);

      //Check if dwarf is hit by a rock
      lastRowOfRocks = rocks.Peek();

      if (lastRowOfRocks.Length != 0 && lastRowOfRocks[0].position.Row == consoleHeight - 2)
      {
        for (int i = 0; i < lastRowOfRocks.Length; i++)
        {
          int rockcolumn = lastRowOfRocks[i].position.Column;
          int dwarfcolumn = dwarf.position.Column;

          if (rockcolumn == dwarfcolumn || rockcolumn == dwarfcolumn + 1 || rockcolumn == dwarfcolumn + 2)
          {
            gameIsRunning = false;
            break;
          }
        }
      }

      //Draw dwarf
      dwarf.Draw();

      //Draw Rocks & Move them down
      foreach (Rock[] row in rocks)
      {
        for (int i = 0; i < row.Length; i++)
        {
          row[i].Draw();
          row[i].MoveDown();
        }
      }

      //Generate a new row of rocks
      rowOfRocks = new Rock[random.Next(0, rocksPerRow)];
      if (rowOfRocks.Length != 0)
      {
        for (int i = 0; i < rowOfRocks.Length; i++)
        {
          rowOfRocks[i] = new Rock();
        }
      }

      //Check if any keys where pressed
      if (Console.KeyAvailable)
      {
        ConsoleKeyInfo pressedKey = Console.ReadKey();
        if (pressedKey.Key == ConsoleKey.RightArrow)
        {
          dwarf.MoveRight();
        }
        if (pressedKey.Key == ConsoleKey.LeftArrow)
        {
          dwarf.MoveLeft();
        }

        while (Console.KeyAvailable)
        {
          Console.ReadKey(true);
        }
      }

      if (rocks.Count == consoleHeight - 1)
      {
        rocks.Dequeue();
        gameScore += 10;
      }
      Thread.Sleep(150);
    }
    #endregion

    Console.Clear();
    Console.WriteLine("Game Over! Your score is " + gameScore);
  }

  public class ConsolePosition
  {
    public int Row;
    public int Column;

    public ConsolePosition()
    {
      Row = 0;
      Column = 0;
    }

    public ConsolePosition(int row, int column)
    {
      this.Row = row;
      this.Column = column;
    }
  }

  public class Rock
  {
    static string[] rockChars = { "^", "@", "*", "&", "+", "%", "$", "#", "!", ".", ";" };
    static ConsoleColor[] rockColors = (ConsoleColor[])Enum.GetValues(typeof(ConsoleColor));
    static Random random = new Random();

    public string rockSymbol;
    public ConsolePosition position;
    public ConsoleColor color;

    public Rock()
    {
      rockSymbol = rockChars[random.Next(10)];
      position = new ConsolePosition(0, random.Next(FallingRocksGame.consoleWidth));
      color = rockColors[random.Next(1,16)];
    }

    public Rock(ConsolePosition charpos, string rockchar, ConsoleColor charcolor)
    {
      this.position = charpos;
      this.rockSymbol = rockchar;
      this.color = charcolor;
    }

    public void Draw()
    {
      Console.SetCursorPosition(position.Column, position.Row);
      Console.ForegroundColor = color;
      Console.Write(rockSymbol);
    }

    public void MoveDown()
    {
      position.Row++;
    }

    public void MoveLeft()
    {
      if (position.Column > 0)
      {
        position.Column--;
      }
    }

    public void MoveRight()
    {
      if (position.Column < consoleWidth - 3)
      {
        position.Column++;
      }
    }
  }

  public class RandomGenerator
  {
    uint randomNumber;

    public RandomGenerator()
    {
      randomNumber = 27;
    }

    public uint Next()
    {
      randomNumber ^= (randomNumber << 10);
      randomNumber ^= (randomNumber >> 6);
      randomNumber ^= (randomNumber << 2);
      return randomNumber;
    }

    public int Next(int maxValue)
    {

      randomNumber ^= (randomNumber << 15);
      randomNumber ^= (randomNumber >> 6);
      randomNumber ^= (randomNumber << 2);
      int result = (int)randomNumber % maxValue;
      return (result <= 0) ? -result - 1 : result;
    }
  }
}

Освен създаването на класа за камъните, предизвикателство се оказа и генерирането на камъни с различни цветове, чиято реализация може да се види в конструктора на класа. Интересното тук беше възможността да да се изтеглят всички елементи от Console.Color енумерацията в отделен масив.

Кода е качен в отделен проект в Google Code на адрес: http://code.google.com/p/falling-rocks-game/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s